Nyheter från Mellansvenska lokalföreningen
LOKALFÖRENINGENS STYRELSE 2020
Anna Jäderlind, ordförande
Amad Lindblom, sekreterare
Eva Otter, kassör
Hillevi Gestré, ledamot
Helena Macdonald, ledamot
Adjungerade studentledamöter
Anette Engberg
Maja Adolphson
senpil Kontakta ordförande Anna Jäderlind
MEDLEMMARNA I MELLANSVENSKA LOKALFÖRENINGEN KALLAS TILL
DIGITALT ÅRSMÖTE MED FÖREDRAG
Tid: Onsdagen den 21 april 2021 kl 18.00-20.30 (ca)
Plats: Digitalt via Zoom.
Föredrag: I samband med årsmötet bjuder vi in till ett föredrag om evidensbaserad KBT i primärvården (se nedan).
  Föredraget är öppet för alla medlemmar i samtliga lokalföreningar i mån av plats, men medlem i Mellansvenska lokalföreningen har företräde.
Kostnad: Föredraget är utan kostnad för medlemmar oavsett lokalförening. För icke medlemmar är kostnaden 350 kronor.
Tips! Jämför föredragskostnaden med medlemsavgiften för hela 2021, som är 400 kronor - se informationen här på hemsidan om att ansöka om medlemskap!
Anmälan: Anmäl dig senast den 15 april till amad@bosse-kunskapscenter.se
Tillägg till nedanstående föredragningslista ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.
  Ange om du anmäler dig till årsmötet, föredraget eller både och. Årsmötet är öppet enbart för medlemmar i Mellansvenska lokalföreningen.
Varmt välkomna hälsar styrelsen för Mellansvenska lokalföreningen!
ÅRSMÖTE
Årsmöteshandlingar skickas med e-post till medlemmarna i Mellansvenska lokalföreningen.
Föredragningslista / Dagordning
1. Årsmötet öppnas av lokalföreningens ordförande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Fastställande av dagordningen
4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
5. Val av justerare, som jämte mötesordförande ska justera årsmötesprotokollet
6. Genomgång av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
7. Genomgång av revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den period revisionen avser
9. Fastställande av årsavgift
10. Val av styrelseledamöter
11. Val av revisorer
12. Val av valberedning, varav en är sammankallande
13. Övriga frågor
14. Årsmötets avslutande
FÖREDRAG: EVIDENSBASERAD KBT I PRIMÄRVÅRDEN
Föredragshållare är Mattias Myrälf, leg psykolog och handledare.
Han har under många år aktivt deltagit i utvecklingen av evidensbaserad psykologisk behandling inom KBT, ACT och FACT inom svensk primärvård.
SÖK LEG PSYKOTERAPEUT I KBT
Här kan du söka i registret över legitimerade psykoterapeuter i KBT som är auktoriserade av föreningen.
Sök exempelvis på stad, namn, företag eller adress!
ANNONSER
För endast 1 250 kr inkl moms kan ni synas i 3 månader i detta annonsfält.
Läs mer...
Copyright © 2021 Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier
Ansvarig utgivare: Eva Gafvelin Ramberg - Webbredaktör: Lena Nilsson Sjerén
Layout och programmering: Sven-Erik Nystål