Skriv ett sökord för att hitta det du söker på våra sidor!

ANNONS | 28 december 2017

Compassionfokuserad terapi 7,5 hp, VT 2018 – HT 2018 i Stockholm.

Om Compassion:
Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi Om compassion Compassion beskrivs i CFT som ett mentalt tillstånd som organiserar vår hjärna och därmed motiverar oss till medkännande beteenden. I kursen ingår Compassionate Mind Training (CMT) som är ett metodiskt sätt att utveckla förmågan till compassion med hjälp av olika färdigheter. Den teoretiska grunden i CFT är neurovetenskaplig forskning om emotioner och mentalisering. CFT har utvecklats för behandling av komplex psykiatrisk problematik, där skam och självkritik visat sig vara en bidragande och vidmakthållande faktor. Forskning visar att compassion är en färdighet som kan övas upp och som ger positiva förändringar i hjärnan.

Kursens mål:
Det övergripande syftet med kursen är att lära sig tillämpa compassionfokuserad interventioner i det kliniska arbetet, att utveckla compassion som en färdighet. Den syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om hur compassion kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla som arbetar med psykologisk behandling.

Kursupplägg:
Kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagaren genom egen tillämpning och erfarenhet av metoden får förståelse för dess funktion. Vi arbetar omväxlande med teori och praktiska övningar. I kursen ingår även en fördjupning i neuropsykologiska aspekter av compassion. Compassion som en viktig aspekt i psykoterapi generellt kommer också att tas upp. Framförallt med fokus på ACT och DBT. Kursen omfattar tolv heldagar med föreläsningar, praktiska övningar och handledning på patientarbete i grupp. Den sträcker sig över två terminer. Undervisningstillfällena ges vid tre tillfällen under våren och resterande under hösten. Under hösten kommer det ingå en tre dagars workshop med professor Paul Gilbert. Lärare på kursen är Ingrid Landin, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, Sofia Viotti leg psykolog, Linda Wiik leg psykolog, samt Pernilla Juth, med. dr. Professor Paul Gilbert kommer också vara delaktig i utbildningen.

Tid och plats:
Kursen startar 21 mars 2018 och avslutas i januari 2019. Undervisning och handledning sker på Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning, Liljeholmstorget 7, hiss B, våning 6, 117 63 Stockholm. Undervisningstillfällena kommer att äga rum på onsdagar en gång i månaden under våren och under hösten något tätare, mellan kl 9-16. Vid ett tillfälle under hösten 2018 planeras ett tre dagars workshop med professor Paul Gilbert. Mer information om exakta datum kommer närmare kursstart.

Pris:
Undervisningen är kostnadsfri för personal inom Stockholms läns landstings psykiatriska verksamheter, inklusive beroendevården, BUP och habiliteringen inom SLL, samt av SLL upphandlad enhet inom dessa verksamheter. För övriga som ej finansieras enligt ovan utgår en kursavgift på 33 000 SEK, exkl. moms. För mer information kontakta Kristoffer Mörtsjö, e-post: kristoffer.mortsjo@ki.se.